Татриев Исропил

Татриев Исропил

 

Безам

Безам – са вахара кхуврч,

Хьа lам чу са уйлаш лувч.

Гlайгlа еча – сихха кхув,

lа хьаьстача са дог тув.

 

Безам, зизах кхеяь беш,

Хьа низах адамаш теш.

Боча хьесташ йlовхал тел,

Со гlозвоахаш уллув лел.

 

Безам, тамашийна хоалам,

Тайп-тайпара хьекха къоалам.

Уйлаш йихье ду lа къоал,

Вlаьхий вар а оттаву лоал.

                    

Безам, безам, дега тешам,

Сийрда боага дунен кlерам,

Хьа лакхале – бlарг ма кхоачча,

Цунах хьег лоаман лаьча.

 

Поэта уйлаш

Поэта уйлаш массанахьа кхоач,

Моллагlа гlайгlа, сагото оач.

Дуненна гобоахаш айлам тохк,

Вахаре тешама лардаш йохк.

 

Морхаш дlалаьхке, малх гучабоах,

Безама хьасташ лаьттара доах.

Гlийлавар тевеш бер санна хьоаст,

Унедар дерзош, гlозале йоаст.

 

Езачунна ираза седкъа лоац,

Адамий дегашка камоаршал хьоарц.

Лоацача юкъа сигала вуг,

Ший халкъан вахар машаре дуг.

 

Бирсача миханна духьала гlовт,

Къамашта юкъе цхьоагlонца овтт.

Нийсхонца доацар хоарцаде мог,

Бовргбоаца кlерам кер чу хьалсог.

 

Вахара га

Сомех хьувкъаргйий-хьогI

Са вахара га?

Догкхардараш бий-хьогI

Тохар кхераш гlа?

 

Безам бахаргбий-те

Ираз доацача?

Кхуврч боагаш хургбий-те

Нана йоацача?

 

Малх гургбий сигала

Лира тlом хьайча?

Бийса хургйий беттала

Машар ца хилча?

 

Хала-м дацар ваха,

Кхоанен тешам хилча.

Халкъан дега беша

Барт, цхьоагlо хьалкхийча.

 

Гуйре йоагlа

Гуйренгахьа лестад денош,

Аре къоарзаеш.

Ахкан зама бесах хувцаш,

Йlовхал эшаеш.

 

Гlайгla есса, сатем боацаш,

Оалхазараш дек.

Йис тlаехкаш, лоаман бовхьаш,

Хlара lуйран къег.

 

Малхага делаш хинна зизаш,

Бос дlабаха латт.

Баьццара дувхар хьийрча гаьнаш,

Биркъе ерзаш латт.

 

Заман хувцам, беркат дахьаш,

Кхаьчар Гlалгlайче.

Дегашта камаьршал яхьаш,

Хlара дезале.

 

 

Ха дlаяхай

Ха дlаяхай шераш хувцаш,

Дего йицъе тигац хьо.

Вахаро ший лазам бувцаш,

Дуне кхаьла вагlа со.

 

Замо даьхад дега секаш,

Ерзаргйоаца човнаш яь.

Миска кхел я гlийла чlехкаш,

Хьох къастаро бохам баь.

 

Дего сутара хьийста уйлаш,

Акхаювлаш соцара къест.

Гlанахьа гу хийла елаш,

Бер санна, хьо йолча лест.

 

Селханен сурт дицлац сона,

Кхело вайх къахетам биц.

Даим хилац адам къона,

Массаза дуне сийрда дац.

 

Хетаю вешийна Татренаькъан Ибрахlима

Вахара ткъамаш, лест гlоарал дайна,

Низткъала бек ираза мерз.

lалама тамаш яц, дега тайна,

Шийлача гlайгlо детт сона герз.

 

Хьо воаца дуне боадонца ийна,

Хьох къаьста уйла чов хинна ек.

Гlозала наькъаш да сона хийра,

Бала беш дега, бирса мух хьекх.

 

Вахар бос байна маьлхара дахад,

Замано сона шелал еннай.

Кхоллама кхесторг йиххера сецад,

Дехача дег тlа са йис йилай.

 

Гlайгlан сурт латт са бlаргашка даим,

lоажало цхьаннех къахетам биц.

Бакъда, хьа сийле йисай, Ибрахlим,

Турпалхо къама цlаккха  вицлац.

 

1992 шера хиннача хатарах.

Бирса даьхкар шо, тов бетта денош,

Гlийла делхадеш са къаман дог.

Адамий вахар къиза оачаш,

Моастагlчо баьккхар харцонца кlоаг.

 

Цкъа даргда бакъдар дунен чу котта,

Вай аьттув хургба бокъон карт йотта.

Дицлургдац вайна гlалгlачун цlий,

Моастагl, ца туллуш гlойла хьох вий.

 

Хана йlоахалла чов ерзац къаман,

Са халкъан узам лувкхераца бах.

Цкъа чаккхе хургья шийлача балан,

Хьалкхетаргба вай ираза малх.

 

Машара кхокха сигала кхесташ,

Йоагlаргья зама, Даймехка делаш,

Гlалгlа, хьо теша, оттаргья бокъо,

Гlалгlайчен гимно екоргья Буро.

 

Къонах

Къаман бала ховш,

Новкъост, хьо хуле.

Къонахчал ца довш

Хьо лаьтта вахе.

 

Хьо ва-хьона къонах,

Гlалгlайчен турпал.

Мохк лорабер вонах,

Хьай халкъа сердал.

 

Къаман яхь ехкачох,

Къонах хургвац.

Денала сийг байначох,

Оагlув хургбац.

 

Даьй лаьтта лораде,

Хьа гlоарал деце,

Эший-хьогI майрал,

Даьхенца веце?

 

Кхоана молха ала,

Тlехьен гургбоацаш.

Тахан оарцагlвала,

Юхь lаьржлургйоацаш.

 

Наьха догкхардараш,

Хьай мул ма аха.

Сийленца вовзаш,

Хьо дукхаваха.

 

Ала байча                     

Ала байча цIеро йIовхал телац,

Чил хьахиле михаца дIаув.

Хьо ярга со хьалха санна хьежац,

Заман хувцамашца уйла тув.

 

Селханара безам дего лехац,

Вай ираза малх хIанз чубизаб.

Кхы хьоцара вахар сона эшац,

Хьа харцонах са кер хьалбизаб.

 

463
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Уважаемые читатели!
В Национальной библиотеке Ингушетии прошло комплексное мероприятие, от
25 марта исполнилось бы 80 лет удивительному человеку, патриоту своей